3 PORUCHY, KTORÉ SA MÔŽU STAŤ POČAS JAZDY

Moderný automobil, okrem toho, že je dostatočne výkonný, pohodlný, pružný, bezpečný po stránke aktívnej i pasívnej, má mať ešte dve podstatné vlastnosti - má byť jednoduchý a ľahko opraviteľný. Tieto dve vlastnosti nadobúdajú v súčasnosti zvlášť dôležitý význam, lebo stále viacej a viacej motoristov nezávisle od ich veku a zamestnania je postavených pred nevyhnutnosť samostatne udržiavať a opravovať svoje automobily. Mnohoročné skúsenosti s automobilmi Lada potvrdzujú, že naučiť sa udržiavať a opravovať automobil môže každý.

Automobil pozostáva z niekoľkých tisícov súčiastok a jedna z nich sa môže náhodou pokaziť. Môže sa to stať na ceste, ďaleko od servisu a v takejto situácii môže automobilu pomôcť len jeho majiteľ, jeho skúsenosti a šikovnosť.

Musíte súhlasiť s tým, že človek, ktorý aktívne používa automobil v širokých priestoroch sa nemôže spoliehať len na pomoc odborníkov. Mnohí z čisto teoretických dôvodov sa považujú za neschopných udržiavať alebo opravovať automobil. Takýto skepticizmus je vo väčšine prípadov zapríčinený neznalosťou, čo a ako treba robiť. Skúsenosti ukazujú. že v bezvýchodiskových situáciách vodič nielenže dokáže odstrániť poruchy, ale že sa v ňom prebúdza aj zlepšovateľ. Netreba v sebe celkom popierať schopnosti riešenia problémov opravy automobilu. Verme, že v každom motoristovi drieme talent autoopravára. Sú potrebné len "nepriaznivé" podmienky, aby sa tento talent prebudil.

Napriek všetkej svojej zložitosti sú automobily Lada dostatočne jednoduché a vhodné pre údržbu a opravy. Toto je ešte jednou z ich výhod. Samozrejme, niektoré agregáty a súčiastky sú ťažko prístupné, ale tieto sa opravujú obyčajne v podmienkach autoservisu. Automobily Lada sú do značnej miery unifikované. Konštrukcia väčšiny mechanizmov a súčiastok automobilov rôznych typov sú rovnaké, čo do značnej miery uľahčuje opravy a zvládnutie ich zvláštností. Všeobecne sa dá povedať, že poruchy nevznikajú náhle. Porucha je následok degradačného procesu, ktorý sa začal a trval určitý čas. Výnimkou sú lomy, zapríčinené podmienkami na ceste a v doprave. Ideálny prípad je, ak sa podarí zistiť poruchu pri jej zrode alebo v procese jej rozvoja, toto sa ale žiaľ, nepodarí vždy každému. Takmer každá narastajúca porucha sa niečím prejavuje a na jej zistenie treba mať vysoké profesionálne majstrovstvo a intuíciu. Je účelné, napríklad. naučiť sa rozoznávať príčinu rôznych zvukov a klopania. Už po niekoľkých dňoch jazdy s novým automobilom môže ten, kto má v poriadku sluch, rozlíšiť každý cudzí zvuk. Každý nový zvuk, ktorý vzniká pri rozbehu, počas jazdy alebo pri zastavovaní, je výstrahou. Skúsený vodič stráca pokoj, kým nezistí príčinu nového zvuku.

Ak sa z nejakej príčiny uvolnilo dotiahnutie kolies, pri jazde sa ozýva poklopávanie a škrípanie. Ak sa dotýka koleso s väčšou vôľou v ložiskách náboja, ozýva sa hluché klopanie (údery). Monotónny hluk pri jazde a chrupavý v zákrutách spôsobuje chybné ložisko v náboji predného kolesa. Hluché údery v ostrých zákrutách vydáva prevodovka riadenia a čapy riadiacich tyčí a ak je príliš veľká vôľa v riadení. Niekedy sa uvoľnia skrutky, ktorými je pripevnený motor. Prejavuje sa to tým, že neupevnený motor bude klopať pri brzdení alebo prudkom zrýchlení. Charakteristické je klopanie tlmičov a opotrebovaných čapov prednej nápravy. Aj keď sa hovorí, že klopú tlmiče, väčšinou pochádza klopanie z miest ich pripevnenia v súvislosti s opotrebovaním gumových puzdier. Toto klopanie najzreteľnejšie počuť pri jazde po hrboľatom povrchu vozovky. Valivé zvuky z miest zadných kolies svedčia o tom, že so zadnou nápravou nie je niečo v poriadku. Charakteristický hluk vydávajú chybné ložiská - výtlačné ložisko spojky, ložiská alternátora, čerpadla chladiacej kvapaliny, hnacieho hriadeľa prevodovky.

Časté sú aj klamné zvuky, ktoré vydávajú slabo pripevnené ozdobné kryty nábojov kolies, kovové spony bezpečnostných pásov, predmety v Popolníkoch, odkladacej skrinke alebo v batožinovom priestore. Ak sa naučíte správne identifikovať tieto záhadné zvuky. môžete mnohé poruchy zavčasu nájsť a odstrániť.

Aby ste sa naučili diagnostikovať stav mechanizmov a agregátov, zisťovať chyby a správne ich odstraňovať, musíte aspoň zhruba poznať konštrukciu a vzájomnú spätosť hlavných mechanizmov a systémov. Ako príklad uvedieme takúto situáciu : Pootočíme kľúčik zapaľovania a naraz zisťujeme, že spúšťač je slabý, že sotva stačí pohnúť kľukový hriadeľ z miesta. Kde je chyba? Keďže vieme, odkiaľ čerpá spúšťač svoju "silu", mimovoľne obrátime pozornosť na akumulátor, na jeho svorky.

Už sme spomenuli neraz, že vybiť akumulátor je nie ťažké, a tu je výsledok. Aby sme sa ešte raz presvedčili o správnosti nášho úsudku, treba skontrolovať, či sú svorky akumulátora dobre pripevnené. Zapnite osvetlenie interiéru a všetko bude vyjasnené. Ak je akumulátor vybitý, bude osvetlenie pri spúšťaní motora len veľmi slabo svietiť. Vybitý akumulátor nie je zďaleka jedinou príčinou nečinnosti spúšťača, ale v iných prípadoch by osvetlenie nezmenilo intenzitu. Stáva sa, že akumulátor i spúšťač majú pohotovosť prvého stupňa, ale spustiť motor sa nedá. Vinníkov môže byť mnoho a najvhodnejšou metódou ich objavenia je vylučovacia metóda, napríklad : či je v nádrži benzín, či čerpá palivové čerpadlo (odpojiť hadičku od karburátora a ručným čerpaním zistiť, či benzín tečie); či je správne nastavené zapaľovanie, či sú suché kontakty na zapaľovacej cievke, izolátory a koncovky na zapaľovacích sviečkách, či je sucho pod vekom rozdeľovača, či sú správne medzery medzi elektródami zapaľovacích sviečok a medzi kontaktmi prerušovača. Ak urobíme toto malé vyšetrovanie, určite zistíme, prečo sme motor neuviedli do chodu.

Ak uvážime, že automobil má niekoľko tisíc súčiastok, ktoré sa združujú do mechanizmov a agregátov, je jasné, že paleta všetkých možných porúch môže byť veľmi široká.

V tejto časti sa vynasnažíme oboznámiť začínajúcich motoristov s technologickými procesmi odstránenia radu porúch, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Väčšina spôsobov odstraňovania porúch je podľa odporúčania výrobcu, no v rade prípadov sú uvedené spôsoby, ktoré navrhli motoristi. a ktoré čo do vynaliezavosti a ostrovtipu predstihli tradičné metódy. Ďaleko nie všetky poruchy si môže odstrániť hoci aj skúsený motorista sám, lebo nemá k tomu potrebné špeciálne zariadenie. Preto ak sa stretneme s takými poruchami, budete odkázaní na pomoc autoservisu.