3.1 Motor

Spúšťač nepretočí motor

Spúšťač je napájaný z akumulátora, preto venujeme prvú pozornosť akumulátoru. Zmeráme hustomerom hustotu elektrolytu, skontrolujeme čistotu svoriek a ich pritiahnutie a hneď vidíme, či je príčinou poruchy akumulátor. Ak je akumulátor dobrý, bude porucha v spúšťači, túto však môže odstrániť len odborník. Môžeme, pravda, ešte skontrolovať dotiahnutie koncoviek vodičov a stav vodičov. Takéto poruchy sa dajú odstrániť jednoducho.

Na vine môže byť aj spínacia skrinka zapaľovania. Na jej zadnej strane sú kontakty, na ktoré sa nasadzujú koncovky vodičov. Stáva sa, že koncovka sa uvoľní a odpadne, čím sa preruší okruh, preto je treba skontrolovať, či sú všetky koncovky vodičov na mieste. Koncovky môžu byť aj zoxidované, vtedy strácajú vodivé spojenie.

Aby sme sa dostali k spínacej skrinke, musíme demontovať vrchnú i spodnú časť krytu hriadeľa riadenia. Kvôli oprave opálených alebo zoxidovaných kontaktov nemusíme spínaciu skrinku demontovať. Platnička s kontaktmi je pridržiavaná v telese spínacej skrinky pružným prstencom, ktorý ľahko vyberieme ostrým skrutkovačom. Ak vyberieme prstenec, môžeme vybrať aj platničku s kontaktmi. Ak nie sú kontakty veľmi opotrebované, môžeme poruchu odstrániť ich vyčistením. Ak sú kontakty veľmi opotrebované, vymeníme celú platničku alebo, ak nemáme náhradnú, aj celú spínaciu skrinku zapaľovania.

Ak chceme demontovať aj spínaciu skrinku, treba odskrutkovať dve skrutky, ktoré držia zámok v puzdre, potom otočiť kľúč v zámku do vodorovnej polohy a zatlačiť cez otvor v puzdre pružnú platničku zámky, ktorá uvolní zámku od zamykacieho zariadenia volantu. Pri montáži robíme všetky úkony opačným postupom.

Ak sa nám na ceste odlomil jeden z kontaktov na spínacej skrinke, môžeme vodič nastrčiť na ktorýkoľvek iný voľný kontakt a spínacia skrinka bude opäť fungovať.

Motor sa pretáča spúšťačom, ale sa nespúšťa

Toto sa môže stať v troch prípadoch:

1. O stave benzínu v nádrži nás má informovať palivomer, hoci aj s ním môžeme zažiť nepríjemnosti. V krajnom prípade môžeme vsunúť do nádrže cez nalievacie hrdlo čistú paličku. Ak nie je upchaté palivové potrubie od nádrže k palivovému čerpadlu, môžeme zistiť prítomnosť benzínu v hadičke, ak ju snímeme z nátrubka. Predpokladajme, že tam palivo je. Teraz je na rade palivové čerpadlo (obr. 36). Snímte hadičku, ktorá ide len ku karburátoru a ručnou páčkou urobte niekoľko zdvihov. Okamžite zistíte, že je čerpadlo v poriadku. Je tu ale jeden háčik: mechanizmus ručného dočerpávania nebude fungovať, ak bude tyčka, ovládajúca zdvih membrány 11, na vrchole vačky lll a membrána čerpadla v dolnom úvrati. V takomto prípade treba pootočiť kľukový hriadeľ spúšťacou kľukou o jednu otáčku vačka sa pootočí o pol otáčky a mechanizmus ručného dočerpávania paliva

Obr. 36. Palivové čerpadlo
a - čerpadlo, b - poloha tyčky čerpadla
bude znova fungovať. Ak nie je palivové čerpadlo schopné dopraviť benzín do karburátora, treba ho rozobrať. Hlavné príčiny poruchy palivového čerpadla sú : opotrebovanie alebo poškodenie membrány, znečistenie alebo "aznutie ventilkov, znečistený čistič alebo netesnosť. Najprv treba skontrolovať tesnosť, lebo netesnosť môže zapríčiniť požiar. Okrem toho netesnosť je nevýhodná aj po stránke ekonomickej. A ešte: Porušenie tesnosti umožňuje. aby sa vzduch dostával do oblastí s podtlakom.

Palivové čerpadlo (pozri obr. 36) je treba pozorne obhliadnuť, najmä tesnosť spoja veka 4 a telesa čerpadla 3. Nerovná dosadacia plocha veka, uvolnená doťahovacia skrutka, zle nasadený nylonový sitkový čistič (ktorý je súčasne aj tesnením) zapríčiňujú únik benzínu. Benzín obyčajne uniká cez deliacu rovinu medzi telesom a spodným vekom čerpadla. Ak máme vážne podozrenie, že je porucha vo vnútornom mechanizme čerpadla, treba ho demontovať. rozobrať a opraviť.

Demontáž palivového čerpadla je jednoduchá. Najprv odpojíme prívodné a odvodné hadičky, nesmieme zabudnúť zaslepiť hadičku, ktorou priteká benzín z nádrže. Palivové čerpadlo je pripevnené k bloku valcov dvoma závrtnými skrutkami a maticami 13 mm. Ak odskrutkujeme tieto matice a snímeme pružné podložky, môžeme oddeliť čerpadlo od bloku. Medzi blokom valcov a palivovým čerpadlom sú tri tesnenia, dve tenké sú papierové a medzi nimi je tepelnoizolačná vložka. Pri demontáži musíme dať pozor, aby sa papierové tesnenia nepoškodili. Pred rozobraním palivové čerpadlo dôkladne umyjeme v technickom benzíne. Čerpadlo pozostáva z horného a dolného veka a z telesa. Najprv snímeme horné veko uvolnením a vyskrutkovaním skrutky 5 kľúčom 8 mm. Veko chráni spoľahlivo sitkový čistič 2, ktorý zachytáva nečistoty a neprepúšťa ich k nasávaciemu ventilu b. Teleso palivového čerpadla je spojené s dolným vekom šiestimi skrutkami 7. Kým ich uvolníme, je účelné označiť si ryskou na povrchu vzájomnú polohu telesa i veka. Toto nám uľahčí spätnú montáž a zabezpečí tesnosť spoja. Ak prevrátime teleso, uvidíme aj výtlačný ventil. Stáva sa, že sa ventily palivového čerpadla prilepujú, znečisťujú sa a stráca pohyblivosť. Toto je nepríjemné, lebo oba ventily sú zalisované do telesa čerpadla a v domácich podmienkach sa nedajú rozobrať. Pohyblivosť ventilov môžeme skontrolovať. Ak prefukujeme výtlačný nátrubok stlačeným vzduchom (pomocou hustilky), nie je zložité zistiť správanie sa výtlačného ventilu. Ak je správny, má sa pritlačiť na sedlo a neprepúšťať vzduch. Stav nasávacieho ventilu kontrolujeme analogicky, ak prefukujeme nasávací nátrubok. Ak niektorý z ventilov prestal fungovať (prilepil sa), môžeme sa pokúsiť ním opatrne pohnúť zaostrenou zápalkou a zistiť, či ho pružina dotláča do sedla tak, aby tesnil. Stáva sa, že je potrebné pre poruchu ventilov zameniť teleso čerpadla alebo celé palivové čerpadlo. Pootočíme membránovú ojnicu o 90° a oddelíme membránu spolu s dvoma dištančnými podložkami od dolného veka čerpadla. Aj zoslabnutie pružiny 9 membrány 8 môže byť príčinou poruchy čerpadla. Takáto porucha je zriedkavá, ale ak vás zastihne na ceste, môžeme si dočasne pomôcť tým, že ju napružíme roztiahnutím. Dĺžka uvoľnenej pružiny má byť 47 mm. Ak je porucha čerpadla zavinená membránou a nie je nablízku servisná stanica, nestrácajte hlavu a vyrobte si náhradnú membránu z polyetylénovej fólie a stiahnite ju medzi vrstvy originálnej membrány. Poslúži Vám niekoľko III~!II''I stoviek kilometrov.

"~ Pri spätnej montáži opraveného palivového čerpadla musíme dodrial Illil'Í veľkosť odporúčaného zdvihu ovládacej tyčky. Najprv dáme tesnenie B (pozri obr. 3~ hrúbky 0,70 až 0,80 mm, potom tepelnoizolačnú vložku a naň tesnenie A hrúbky 0,27 až 0,33 mm. Pri takýchto tesneniach med~ íl liu. blokom valcov a palivovým čerpadlom má ovládacia tyčka zdvihu membrány vyčnievať v minimálnej polohe (jej vnútorné čelo sa pritom dotýka zadnej strany vačky) 0,8 až 1,3 mm (rozmer d). Ak je dmenšie ako 0,8 mm, meníme tesnenie B za tesnenie A (tenšie). Ak je d väčšie ako 1,3 tnro, použijeme ešte jedno tesnenie B hrúbky 1,2 až 1,3 mm. Ešte raz skontrolujeme rozmer d a priskrutkujeme čerpadlo. Treba dbať o to, aby medzi čerpadlom a tepelnoizolačnou vložkou bolo vždy tesnenie A. Niektoré palivové čerpadlá pracujú veľmi dobre do prvej demontáže a potom začínajú byt nespoľahlivé. Príčinou tohto býva nedostatočná tesnosť medzi telesom čerpadla a dolným vekom. V takomto prípade priložíme obe plochy k sebe (bez membrány), pozeráme na svetle, kým sa povrchy nedotýkajú a zabrúsime ich. le to ľahké, lebo teleso i kr t sú I zhotovené z ľahko opracovateľnej zliatiny.

2. Ak je palivový systém v poriadku, môže byt príčinou poruchy zapaľovanie. Pre doteraz neznámu príčinu zapaľovanie nie je schopné vytvoriť iskru, ktorá by mohla zapáliť v spaľovacom priestore stlačenú zmes. Zapaľovanie pozostáva z dvoch okruhov - nízkeho a vysokého napätia.

Okruh nízkeho napätia tvoria: akumulátor, spínacia skrinka. primárne vinutie zapaľovacej cievky, kondenzátor a kontakty prerušovača. Okruh vysokého napätia pozostáva zo: sekundárneho vinutia zapaľovacej cievky, ~entrálneho vysokonapätového kábla, uhlíka vo veku rozdeľovača, ramienka rozdeľovača, vysokonapäťových káblov a zapaľovacích sviečok. V prípade, ktorý vyšetrujeme, sa motor spúšťačom pretáča, z čoho vyplýva. že je akumulátor v poriadku. Overíme, či je iskra medzi vysokonapäťovým káblom a kostrou. Snímeme jeden kábel zo zapaľovacej sviečky. uvolníme jeho koniec (koncovku pretiahneme vyššie) a pripevníme ho tak, aby medzera medzi koncom kábla a kostrou nebola väčšia, ako 5 mm. Teraz pretočíme motor spúšťačom alebo spúšťacou kľukou. Medzi telom kábla a kostrou má preskočiť iskra. Ak preskakuje iskra zo všetkých káblov (každý kábel skúšame zvlášť), na vine môžu byť len zapaľovacie sviečky. Ak nie je iskra na niektorom kábli, treba ho skontrolovať a ak je v poriadku, treba skontrolovať veko rozdeľovača. Ak nie je iskra na žiadnom kábli, vyberieme centrálny kábel a skúsime, či dáva iskru na kostru. Pri kontrole môžu nastať nasledovné varianty:

Ak je nízkonapäťový obvod v poriadku a pri rozpojení kontaktov prerušovača medzi nimi preskakuje iskra, porucha je v zapaľovacej cievke (v sekundárnom vinutí).

V prípade, že je niekde miesto úniku prúdu trhlinami v izolácii káblov, koncovkách zapaľovacích sviečok ap., nájdeme ho najľahšie v tme. Preskoky iskry sú vtedy veľmi dobre viditeľné.

Často sa stáva, že sa motor nedá spustiť aj pri správnom palivovom systéme pre chybu veka rozdeľovača alebo ramienka rozdeľovača. Hlavnýmí príčinami bývajú praskliny, veľké znečistenie alebo strata uhlíkovej elektródy. Poruchu odstránime zámenou chybných súčiastok za nové. Níekedy, ak sa porucha vyskytla na ceste a nemáme nové súčiastky, musíme sa pokúsiť veko rozdeľovača alebo ramienko rozdeľovača opraviť : nájdeme praskliny, začistíme ich a zalejeme lepidlom (Kanagon, Resolvan a pod.), ak ho náhodou máme so sebou.

Motoristi vyskúšali ešte jeden spôsob opravy ramienka rozdeľovača. Odskrutkujeme dve pripevňovanie skrutky a medzi elektricky vodivé ramienko rozdeľovača a odstredivý regulátor dáme v dvakrát preložené polyetylénové vrecúško. Po dotiahnutí skrutiek polyetylén obstrihneme a nasadíme veko rozdeľovača. Niektorí motoristi, aby znížili pravdepodobnosť prebitia elektrickej vodivosti ramienka rozdeľovača, natierajú jeho spodok niekoľkými vrstvami laku alebo epoxidovej živice. Ak stratíme uhlík, môžeme ho dočasne nahradiť uhlíkom zo suchého článku vreckovej baterky alebo vŕbovým kolíčkom (ale vlhkým).

Ako vidíte, najhúževnatejší a najvynaliezavejší si vedia pomôcť a dôjdu až do autoservisu. Nie vždy sa však podarí nájsť poruchu, ak kontrolujeme okruh krok za krokom.

Ak sa napríklad nijakým spôsobom nepodarí dosiahnuť iskru, skúsme hmatom, či zapaľovacia cievka nie je horúca. Ak je, je to symptóm medzizávitového skratu. Takúto cievku treba zameniť za novú. Je dobre, ak

Obr. 37. Zapaľovacie cievky
a - autombil "Moskvič 412", b- automobil Lada 1200, 1 -doplnkový odpor. 2-veko, 3-jadro, 4-sekundárne vinutie, 5-primárne vinutie. 6-prstencový magnetický obvod, 7-izolátor
tnáme náhradnú cievku. A ak nie Niektorí motoristi našli nasledovné východisko z takejto situácie : Požičali si na určitý čas zapaľovaciu cievku od majiteľa .,Moskviča" alebo "Volgy". Cievka B 115 sa odlišuje svojou konštrukciou od cievky automobil Lada B 117, ale mnohé majú tiež Spoločné a to spoločné sa dá použiť.

Najprv má zmysel vyskúšať cievku bez napojenia svorky VK (obr. 37). ~oplnkový odpor t sa bude silne zohrievať, ale z toho si nič nerobte. Ak sa pri tomto zapojení nebude dať motor spustiť. treba pri spúšťaní motora spojiť svorky VK a VKB. Na automobiloch Moskvič a Volga sa tieto kontakty spájajú automaticky pri zapnutí spúšťača, takéto zariadenie však nie je na automobiloch Lada, preto treba na svorky napojiť vodiče, spojené na konci tlačidlom. ktoré má v pokoji rozpojené kontakty. Pri spúšťaní treba súčasne stlačiť tlačidlo, čím sa premostí predradený odpor a primárne vinutie dostane prúd s potrebným napätím i intenzitou. Len čo sa motor spustí. tlačidlo uvolníme.

Zostali nám ešte vysokonapäťové káble a zapaľovacie sviečky. Káble môžu byť príčinou poruchy, ak sú staré a popraskané alebo veľmi znečistené, najmä ich koncovky. Kontrolujte pravidelne ich stav a ak už káble svoje odpracovali, vymeňte ich.

Pri hľadaní príčin poruchy pre ktorú motor nespustí, nemôžeme vynechať ani kontakty prerušovača, kondenzátor a nastavenie predstihu zapaľovania. Tieto faktory vplývajú bezprostredne na tvorbu iskry. 3. Ešte jednou podstatnou príčinou, ktorá vplýva na spúšťanie motora, je poloha vzduchovej klapky spúšťacieho zariadenia karburátora pri prvých zápaloch v motore. Aby sme porozumeli, prečo je vzduchová klapka

Obr. 38. Zariadenie na spúšťanie studeného motora
zatvorená, keď to netreba, musíme sa trochu oboznámiť so spúšťaním zariadením (obr. 38) karburátora. Mechanizmus spúšťacieho zariadenia sa nachádza vo vlastnom karburátore a jeho ovládanie (ťahadlo, lanko a lanovod) mimo neho.

Ovládanie spúšťacieho zariadenia (vzduchovej klapky) je v poriadku, ak sa jeho lanko s ťahadlom pohybuje ľahko a bez zadŕhania. Ak je ťahadlo úplne zatlačené, musí byť vzduchová klapka úplne otvorená a naopak. Funkciu ovládania môžeme ľahko skontrolovať, ak demontujeme veko čističa vzduchu a nazrieme do karburátora. Ak vezmeme do úvahy, že spúšťacie zariadenie využíva vzduchovú a škrtiacu klapku, musíme si zapamätať: Pri úplne vytiahnutom ťahadle spúšťacieho zariadenia má byt škrtiaca klapka prvého stupňa pootvorená o 2 až 4°. Studený motor má pri úplne vytiahnutom ťahadle otáčky kľukového hriadeľa 1800 až 2500 min-1. Nastavenie polohy vzduchovej klapky a teda aj voľnobežných otáčok studeného motora sa dá meniť ohnutím ťahadla 1 alebo zmenou polohy skrutky 3, ktorá je zakrytá záslepkou 4. Vyskrutkovaním skrutky 3 sa zoslabuje sila na membránu 2 a vzduchová klapka sa otvára o väčší uhol. Ak demontujeme čistič vzduchu a spustíme motor, môžeme skontrolovať výsledok nastavovania. Do medzery medzi hornou hranou spúšťacej klapky a kanálom karburátora musí vojsť kaliber vlastnej výroby alebo vrták s priemerom 6 až 8 mm. Stáva sa, že pootáčaním skrutky 3 sa nedá nič dosiahnuť. V takomto prípade musíme vyskrutkovať tri skrutky, demontovať veko telesa spúšťacieho zariadenia a nájsť príčinu.

Motor pracuje nerovnomerne alebo pri voľnobežných otáčkach sa zastavuje

Možné príčiny tejto poruchy môžu byť:

I. K poruchám systému zapaľovania, ktoré zapríčiňujú nepravidelný chod motora alebo jeho zastavenie môžeme zaradiť nasledovné :

2. Nesprávne vôle medzi vahadlami a vačkami vačkového hriadeľa veľmi vplývajú na poruchovosť motora. Ak sú vôle príliš veľké, nastáva zvýšené opotrebovanie súčiastok, ktoré sa navzájom dotýkajú. Ak sú vôle veľmi malé, ventily nedosadajú na sedlá a prejavuje sa to napr. strieľaním do výfuku alebo do karburátora ako keby bol nesprávne nastavený predstih zapaľovania. Malé vôle (menej ako 0,15 mm) môžu spôsobiť veľa ťažkostí, lebo môžu zapríčiniť mechanické poškodenie ventilov alebo deformáciu ich driekov.

3. Jedným z najpravdepodobnejších vinníkov nepravidelného chodu motora je karburátor. Všetky početné súčiastky, mechanizmy a systémy môžu prispieť hoci aj malým podielom k tomu, aby chod motora bol nepravidelný. Ak sú znečistené dýzy alebo kanály karburátora, okamžite sa Porušuje včasné a presne dávkované množstvo paliva, vzduchu i zápalnej zmesi. Výsledkom je sťažené spúšťanie studeného motora, strata výkonu a nepravidelný chod najmä vo vyšších otáčkach. Ak sú znečistené dýzy systému behu naprázdno, hneď sa to prejaví, pri spúšťaní motora a pri voľnobehu.

Niekedy bývajú znečistené dýzy a kanály pevnými usadeninami, že na ne stlačený vzduch nestačí. Tu je treba takýto zásah. Milimetrové otvory dýz m~~me odmočit v acetóne, čistif zastrúhanými drevenými kolíčkami a potom premyť v technickom benzíne. Na to treba trpezlivosť a dôkladnosť. Toto musíme urobiť, ak niet iného východiska. Väčšina dýz sa dá vyskrutkovať a zameniť za nové, tým viac, že možno kúpiť v obchode celé súpravy na opravu karburátorov, kde sú aj dýzy. Ak máme nové dýzy, musíme dať veľký pozor, aby sme namontovali práve tú dýzu, ktorá je potrebná. Dýzy I. a II. stupňa majú kalibrované otvory, ich veľkosť je uvedená v tab. 4. Na telesách dýz i rozprašovačov sú čísla, ktoré udávajú priemer otvoru v stotinách milimetra. Tak číslo 150 znamená, že priemer otvoru dýzy je 1,5 mm. Na telese rozprašovača je tiež označenie, ktoré zodpovedá špecifickému priemeru prierezu kanála, cez ktorý prechádza zmes z hlavného dávkovacieho systému.

Voda v karburátore sa prejavuje tak isto, ako keby boli znečistené dýzy. Voda je zvlášť nepríjemná v zime. Nezávisle od ročného obdobia treba vodu odstrániť nielen z karburátora, ale aj z palivovej nádrže. Aby sme z karburátora odstránili vodu, musíme ho demontovať a dobre prefúkať stlačeným vzduchom. Palivovú nádrž nemusíme vyberať z automobilu, lebo voda je ťažšia ako benzín a vždy sa nachádza na dne nádrže.

Ešte jednou príčinou nepravidelného voľnobehu môže byť nasávanie "falošného" vzduchu cez také spoje, ako je spoj karburátora s nasávacím potrubím, spoj hlavy valcov a nasávacieho potrubia, alebo cez netesnosť hadičky, ktorá je pripojená na podtlakový posilňovač bŕzd (Lada I500, Lada 1300 - VAZ 2105, Lada 1h00, Niva 1600). Táto porucha môže vzniknúť len v dvoch prípadoch: buď je uvolnený spoj súčiastok alebo deformované tesnenie (hadica). Najprv treba dotiahnuť skrutky, matice a spony uvedených spojov. Ak to nepomôže, treba vymeniť tesnenie alebo hadicu podľa toho, kade sa nasáva "falošný" vzduch.

Nepravidelný chod motora pri vysokých otáčkach

Príčiny nepravidelného behu naprázdno môže často spôsobovať aj nepravidelný chod motora pri vysokých otáčkach. Znečistenie palivového systému a dýz, voda v karburátore a poruchy zapaľovacieho systému ~ každá z týchto príčin je schopná znemožniť pravidelný chod motora v jeho ľubovoľnom režime. Preto schéma hľadania a odstránenia poruchy bude taká istá ako predošlá: palivové potrubie-palivové čerpadlo-karburátor - prerušovač - rozdeľovač - vysokonapäťové káble - zapaľovacie sviečky.

Keď sme sa zaoberali zapaľovacími sviečkami, spomenuli sme výr ,.tepelná hodnota zapaľovacej sviečky a "samozápaly". Ak z nepozornosť namontujeme iné zapaľovacie sviečky, aké odporúča výrobca, ktoré a~ nemajú potrebnú tepelnú hodnotu, uvedená porucha sa zaručene preukáže, Po zohriatí motora začne motor pracovať v sprievode kovových úderov, podobných detonáciám. Vodiči si často mýlia dva rôzne procesy ~ detonáciu a samozápaly. Samozápaly (vznetové zapaľovanie) vznikajú obyčajne pri zohriatom motore, keď sa stlačená zápalná zmes v zapaľovacom priestore zapaľuje následkom vysokej teploty a nie iskrou zapaľovania. Zápaly môžu byť spôsobené aj rozžeravenými elektródami alebo časticami karbónu. Samozápaly sa dajú zistiť ľahko. Vypneme zapaľovanie pri samozápaloch, motor bude ešte dlho pokračovať v chode. Prirodzene. bude treba chod motora zastaviť (môžete vypnúť spojku, zaradiť daktorý prevodový stupeň a pomaly púšťať spojku). Potom vyberieme zapaľovacie sviečky, presvedčíme sa, že sú skutočne nesprávne a naskrutkujeme nové. Stáva sa, že zapaľovacie sviečky sú dobré a napriek tomu motor pracuje pri vysokých otáčkach so všetkými príznakmi samozápalov. Toto sa stáva, ak sa vytvorí na povrchoch spaľovacieho priestoru a na dnách piestov väčšia vrstva nespáliteľných zvyškov paliva a oleja- karbón. Tvorba karbónuje výsledkom dlhotrvajúceho používania nízkooktánových benzínov a bohatej zmesi. Aby sa to nestávalo, treba používať len benzín Super 96 a dbať na správne nastavenie karburátora. A čo sa týka odstránenia karbónu budete sa musieť obrátiť na autoservis, pretože nie každý motorista si vie poradil s celým súborom odborných prác, ktoré sú na to potrebné. Bude treba demontovať hlavu bloku valcov, nastaviť vôle medzi vahadlami a ventilmi, nastaviť správny predstih zapaľovania, nastaviť správne napnutie refau (remeňa) pohonu vačkového hriadeľa a klinového remeňa ventilátora. Hoci každý z týchto vymenovaných úkonov vie urobiť takmer každý majiteľ automobilu, súbor týchto úkonov a potreba dodržať hodnoty uťahovacích momentov celého radu spojov si vyžaduje určitú zručnosť.

Ťažké spúšťanie horúceho motora

Ešte pred niekoľkými minútami automobil i motor boli v úplnom poriadku. Všetky systémy a mechanizmy motora fungovali bezchybne a plnili všetky príkazy vodiča. Krátka prestávka a motor je ako vyme~e~1' každé úsilie spustiť ho je márne. Máme dojem, že ešte niekoľko sekúnd a motor bude pracovať ako predtým plynulo a spoľahlivo. Napriek tomu sa nedá spustiť. Príčinou takejto poruchy býva odľahčovací ventil plavákovej komory Pn oriaraní škrtiacej klapky 7 (obr. 39) doraz páky 6 uvoľňuje páčku ~1, ktorá sa účinkom pružiny 5 pootáča a tyčkou nadvihuje odľahčovací ventil I a zatvára ho. Plaváková komora je odpojená od okolitého ovzdušia. Ak spúšťame horúci motor (škrtiace klapky sú zatvorené), vieme, že odľahčovací ventil je v dolnej polohe (ako je to na obrázku) a benzínové pary môžu unikať z plavákovej komory 3. Tým dosiahneme, že benzínové pary sa nemôžu nasávať do nasávacieho hrdla a nemôžu spôsobiť príliš bohatú zmes, pri ktorej sa horúci motor nedá spustiť.

0br. 39. Mechanizmy ovládania karburátora

Ak zastavíme automobil, zastavíme chod motora a odľahčovací ventil sa z nejakej príčiny nevráti do východiskovej polohy, bude veľmi ťažké znova spustiť motor. V takomto prípade treba demontovať veko karburátora (Pozri str. 90), vylisovať ventil (dá sa to ľahko) z telesa 2, a vyčistiť kanál, ventil i pružinu. Ak je pružina zlámaná alebo ventil opotrebovaný, zameníme ich.

Motor nedáva plný výkon a nemá dostatočné zrýchlenie

Aby motor mohol ukázať všetko, čo dokáže, musia byť všetky jeho systémy i mechanizmy v úplnom poriadku. Najmenšia porucha hoci jedného z nich, marí možnosti a snahu všetkých ostatných. Preto sa musíme vrátiť k príčinám, ktoré sme už prebrali, a ktoré môžu zaviniť aj iné poruchy.

Ak hľadáme možnú príčinu nedostatočného výkonu a zlej akcelerácie, musíme znova skontrolovať: zapaľovací systém (rozdeľovač, prerušovač, vysokonapäťové káble, zapaľovacie sviečky); palivové čerpadlo, pretože jeho nepravidelná dodávka znemožňuje motoru dosiahnuť maximálne otáčky; palivo v nádrži (požadovať od motora maximálny výkon s nízkooktánovým palivom je nezmyselné); čistič vzduchu (zanesená a zaolejovaná čistiaca vložka kladie veľký odpor nasávanému vzduchu); karburátor, ktorý vo väčšine prípadov (na automobiloch po 1 až 3 rokoch prevádzky v dobrých podmienkach) býva vinníkom č. 1 (treba skontrolovať výšku hladiny paliva v plavákovej komore, ktorá vo väčšine prípadov býva príliš nízka) ; stav (čistotu) hlavných dýz, dodávku akceleračnej pumpy ; pracovnú teplotu motora.

Akceleračná pumpa (obr. 40) slúži na krátkotrvajúce obohatenie zmesi pri náhlom otvorení škrtiacej klapky, čo zlepšuje zrýchlenie automobilu. Páčka t má neobyčajný tvar, ktorý nie je výsledkom fantázie konštruktéra, ale presného výpočtu. Akceleračná pumpa musí dodať palivo do oboch stupňov karburátora. Toto je umožnené vďaka dômyselnému profilu páčky 1. Akceleračná pumpa vstrekne druhýkrát palivo v okamihu otvárania škrtiacej klapky druhého stupňa. Pri stlačení pedála akcelerátora páčka 2 akceleračnej pumpy pôsobí na odpruženú misku 4, membrány 5, ktorá prekonávajúc odpor pružiny 3 vytláča palivo z dutiny A do kanála I1 cez guľôčkový ventil - skrutku 9 do rozprašovačov 10 a 8 do difúzora prvého

Obr. 40. Schéma akceleračnej pumpy
stupňa. Ventil 6 je pritom zavretý. Ak netreba prudké zvýšenie výkonu a membrána je stláčaná plynule, vtedy všetko palivo, vytláčané membránou, sa vracia do plavákovej komory l3, čím sa zabezpečuje stabilita požadovaného režimu práce motora. Pre pary, ktoré vznikajú v akceleračnej pumpe, je určená špeciálna komôrka 7.

Kontrolu akceleračnej pumpy začíname jej vonkajšou obhliadkou. Je dôležité presvedčiť sa, že spod veka pumpy nepresakuje benzín. Presakovanie benzínu by mohlo znamenať, že membrána je poškodená. Ďalej môžeme prekontrolovať práceschopnosť pumpy. Stačí zložiť veko čističa vzduchu a pootočit páčku 1, ktorá je tak komplikovane tvarovaná. Ak je vytekajúci prúd benzínu z rozprašovača 8 plynulý a neprerušovaný, je akceleračná pumpa v najlepšom poriadku. V opačnom prípade bude treba prefúknuť celý systém stlačeným vzduchom alebo ( ak je prefúknutie bezvýsledné) rozobrať ho a skontrolovať súčiastku po súčiastke, kým nenájdeme chybu. Pri kontrole venujeme osobitnú pozornosť páčke 1 i jej pružine. Naviac, musíme overiť, či kladka páčky 2 pri pohybe páčky I z nej nepadá.

Ak sme zabudli na karburátor a dlho sme do neho nepozerali, nie je vylúčená možnosť, že sa prestala pohybovať gutô8ka ventilu 6. Vytiahnuť guľôčku z dutiny je jemnomechanická práca, pomôžeme si ihlou a pinzetou. Guľôčku i sedlo umyjeme acetónom alebo technickým benzínom a vrátime späť.

Normálne pracujúca akceleračná pumpa má načerpať desiatimi plnými zdvihmi 5,25 až 8,75 cm' benzínu, pri type Lada 1300- VAZ 2105 2,5 až 4,5 cm'.

Tým, ktorí chcú premerať dodávku akceleračnej pumpy, pripomenieme, že pred meraním treba urobiť 10 skúšobných zdvihov (pootočení páčky), aby sa kanáliky akceleračnej pumpy zaplnili palivom.

Ak nepracuje motor v normálnom teplotnom režime (hovoríme o prípade keď sa prehrieva), nedosahuje maximálny výkon. Na automobiloch Lada so správnym chladiacim systémom sa má ručička teplomeru po zohriatí motora zastaviť v polovici stupnice (bez ohľadu na vonkajšiu teplotu alebo režim práce motora). Pri typoch s elektrickými ventilátormi prechádza ručička až do červenej oblasti, čo je v súlade s konštrukciou motora. Prehrievanie motora je vážna chyba, ktorá vedie k poruche motora. Ak sa prehrieva motor, treba vykonať rad úkonov:

Nie je vylúčené, že príčina prehrievania motora je mimo chladiaceho necitatelneeeee z cmnosn. na odstránenie tejto poruchy sa predáva špeciálny prípravok, na jeho obale je uvedený návod na použitie. necitatelneeeee Prvý Uralský Chrompikový závod začal výrobu nového prípravku "Ikar", ktorý nielen že zabraňuje vzniku peny a zrazenín, ale aj chráni kovové súčiastky chladiaceho systému pred koróziou.

Môže sa stať, že nezistíte ani jednu z uvedených príčin a motor nedáva plný výkon. Najpravdepodobnejšia bude porucha v motore: prepálenie alebo deformácia ventilov, prepálený piest, zlomené alebo nepružné piestové krúžky, veľké opotrebovanie valcov. Kde je konkrétne porucha, to Vám povedia po prehliadke v autoservise.

Klopanie kľukového hriadeľa

Neobvyklé klopanie, ktoré sa naraz objaví, vyvoláva nepokoj každého motoristu, skúseného či začiatočníka. Predovšetkým treba zistiť, ktorá časť motora vydáva neobvyklý zvuk. Najlepšie to zistíme stetoskopom. Cernigovský závod na výrobu náhradných súčiastok (pobočný závod GAZ-u) vyvinul špeciálny technický stetoskop, pomocou ktorého možno podľa vznikajúceho hluku posúdiť sluchom technický stav motora a jeho agregátov. Stačí priložiť akustický snímač k miestu odkiaľ prichádza hluk. Niektorí motoristi diagnostikujú s úspechom motor stetoskopom vlastnej výroby. " K oceľovej tyčke prispájkujú starú olejničku. Aby zistili presne zdroj hluku, prikladajú koniec oceľovej tyčky k rôznym miestam idúceho motora ~ a olejničku k uchu. Vďaka tomu, že tenké dno olejničky je výbornou membránou, môžeme sluchom zachytiť aj najmenší hluk.

Klopanie kľukového hriadeľa má hluchý kovový zvuk. Jeho kmitočet sa ~ zvyšuje, ak zvyšujeme otáčky motora. Ak osová vôľa kľukového hriadeľa ~ ~ač"e prevyšuje dovolenú hodnotu, klopanie nadobudne ostrý zvuk s nepravidelnými prestávkami, ktoré sú zvlášť zreteľné pri plynulom ~vaní alebo znižovaní otáčok motora.

Hlavné príčiny klopania kľukového hriadeľa sú: