3.2 Spojka

Spojka celkom nevypína

Treba podotknúť, že napriek veľkej spoľahlivosti mechanizmu spojky automobilov Lada bývajú s ňou starosti už po 5000 až 10 000 km, ktoré sú v 99 prípadoch zo 100 zavinené majiteľmi automobilov. Poruchy spojky bývajú prevažne dôsledkom chýb pri jej používaní.

Všimnite si polohu vašej nohy pri jazde automobilom. Väčšina začiatočníkov jazdí tak, ako keby mali nohu priviazanú k pedálu spojky. Pre spojku je najhoršie, ak vodič - začiatočník nezbadá, že začne preklzávať. Ak včas nezasiahne niekto skúsenejší, takáto spojka sa veľmi skoro zničí.

Poruchy spojky môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: odstrániteľné bez demontáže a odstrániteľné len zámenou opotrebovaných súčiastok za nové. Do prvej kategórie patria poruchy, spojené s nesprávnym volným chodom pedála spojky a so zavzdušnením hydraulického systému ovládania spojky. Volný chod pedála spojky je veľmi dôležitý faktor, ktorý vplýva na správnu funkciu a životnosť spojky. Od veľkosti volného chodu závisí práca spojky bez prekĺzavania. Nedostatočné vypnutie spojky je často sprevádzané hlučným zaraďovaním prevodových stupňov, je zapríčinené zväčšením volného chodu spojky. Ako sa odstraňuje takáto porucha, je uvedené na str. 55. Ak sa do hydraulického systému dostal vzduch, treba v prvom rade zistiť, ktorá súčiastka, alebo, ktorý netesný spoj toto zavinil. Treba pozorne prehliadnuť celú trasu od nádržky s kvapalinou až po pracovný valček ovládania spojky. Nasávanie vzduchu môže byť zapríčinené prasklinami v potrubí, ak sú poškodené tesniace krúžky hlavného valca alebo pracovného valčeka. Kade uniká kvapalina. tade sa môže do systému nasávať vzduch. Rúrky s prasklinami, prirodzene, vymeníme za nové a celý systém preplácanemé a odvzdušníme. Ak vyteká kvapalina z hlavného valca alebo prarnvného val8eka, musíme ich demontovať, rozobrať a vymeniť tesniace krúžky - najpravdepodobnejšie zdroje netesností.

Ak treba zameniť niektorý mechanizmus alebo súčiastku hydraulického ovládania spojky, musíme predovšetkým vypustiť zo systému brzdovú kvapalinu. Robí sa to jednoducho. Jeden koniec hadičky navlečieme na nátrubok odvzdušňovanej skrutky 2 (obr. 42) pracovného valčeka a druhý koniec dáme do čistej nádoby. Uvoľníme skrutku o polovicu až trištvrtinY otáčky a stláčame pedál spojky tak dlho, kým všetka kvapalina z hydraulického systému nevytečie. Predpokladajme, že sme pri kontrole zistili. ~ kvapalina vyteká z hlavného valca. Toto je už porucha, patriaca do druhej kategórie. Valec musíme demontovať, rozobrať a zameniť chybné súčiastky. Na demontáž hlavného valca stačí odskrutkovať dve matice, ktorými je

Obr. 42. Hlavný valček ovládania spojky
pripevnený ku konzole pedálov a odstrániť hadičku, ktorá ho spája s nádržkou.

Hlavný valec musíme rozobrať v priaznivých podmienkach, to znamená na Listom stole, majúc po ruke nádobku s brzdovou kvapalinou, štetec na umývanie súčiastok a handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Zvlášť treba dohliadnuť na to, aby sa súčiastky hlavného (i pracovného) valca nedostali do styku s olejom, benzínom, petrolejom, alebo motorovou naftou. Pamätajte si, že gumové súčiastky, pracujúce v prostredí brzdovej kvapaliny, neznášajú uvedené kvapaliny.

Pri rozoberaní najprv snímeme gumovú ochrannú manžetu (prachovku) 8 (obr. 43), a poistný krúžok 9, potom piest 10, tesniace manžety I 1 a 14, plávajúci piest 12 a pružinu 1 7. Po rozobraní hlavného valca skontrolujeme jeho vnútorný povrch. Musí byť zrkadlovo lesklý, bez škrabancov alebo rysiek.

Ak zameníme tesniace manžety za nové a premyjeme všetky súčiastky v brzdovej kvapaline, môžeme hlavný brzdový valec zložiť a namontovať na miesto. Pred zložením smieme mazať súčiastky len brzdovou kvapalinou. Ak všetky podozrenia smerujú ku gumovým súčiastkam pracovného valčeka, treba ho demontovať. Odpojíme pružinu 6 (pozri obr. 9), odpojíme rúrku, uvolníme piestovú tyčku a vyskrutkujeme dve skrutky pripevnenia valčeka. Valček začíname rozoberať odstránením ochrannej manžety (prachovky) .5 (pozri obr. 42). Potom vyberieme piestovú tyčku 6 a piestik 7. Piestik vytlačíme stlačeným vzduchom, ak pripojíme hadicu hustilky k nátrubku a (uzavrieme prstom) otvor pre zátku v telese. Aby sme mohli rozobrať piest, vyberieme poistný krúžok 12, podložku 1 I a pružinu 10. Po zámene tesnenia 8 alebo prstenca 4 a umytí telesa 3, zátky 1 i všetkých rozobraných súčiastok v brzdovej kvapaline pracovný valček zložíme a zamontujeme na miesto.

Zavzdušnenie systému ľahko poznáme podľa správania sa pedála spojky: Bude sa dať ľahko stláčať (prepadáva sa). Odvzdušnenie systému je jednoduché, len je na to treba dvoch pracovníkov a rampu alebo montážnu jamu. Úkon je podobný odvzdušňovaniu bŕzd a robí sa nasledovným spôsobom: